Общи условия на Телеграма.бг

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Моля, прочетете внимателно следващите „Общи условия“, правни положения и информация. Използването на сайта предполага, че Вие сте съгласни с настоящите общи условия и правни положения и напълно разбирате изложената тук информация.

Не ползвайте този сайт, в случай че не сте съгласни с тези положения (наричани по-надолу ОБЩИ УСЛОВИЯ) или в случай на неразбиране смисъла на настоящата информация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА САЙТА

1. Настоящият сайт telegraa.bg е проект на дружество с ограничена отговорност АБИКОМ ООД – българско юридическо лице, регистрирано по Законите на Република България, вписано в Търговския регистър.

1.1. АБИКОМ ООД е дружество със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция – гр. София, ул. „Добруджански Край“ 1Е.

1.2. Можете да се свържете с АБИКОМ ООД на посочения по-горе адрес, на телефон 0884161970 или на email адрес – info@telegrama.bg. Телефоните за връзка са платени. (таксуват се на цени на обикновен телефонен разговор за всички оператори).

2. Страни по настоящия договор са АБИКОМ ООД от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта telegrama.bg.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Информационната база от данни (материали) са осигурени на този Уебсайт (наричан тук „Сайт“) за интернет потребителите, единствено с цел информиране.

Вие сте оторизирани само за разглеждане на материали, изложени на този „Сайт“, единствено и само за Ваша лична употреба, предмет на посочените по-долу условия.

В случай на копиране на материали от този „Сайт“, то следва да запазите всички знаци за авторско право и собственост, които се съдържат в оригиналните материали.

За нарушение се смята:

  • видоизменението на материали в този сайт по какъвто и да е начин;
  • публичното им показване, излагане или дистрибутиране;

Според настоящите „Общи условия“ по никакъв начин съдържащите се материали в този „Сайт“ не могат да бъдат ползвани в друг уебсайт или компютърна мрежа, за каквито и да е било цели.

Потребителят на този „Сайт“ заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване и всяко активно действие от негова страна, включително кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, както и запазване на пасивно поведение, след като сайтът telegrama.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване по същество.

Всички авторски права върху материалите в сайта и върху самия сайт са под защитата на Закона за авторското право.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГА „ТАЙНА БЕЛЕЖКА“

Използвайки услугата за изпращане на „Тайна бележка“, вие се съгласявате с настоящите „Общи условия“ и заявявате категорично и еднозначно желанието си:

1. Уебсайтът Telagrama.bg да изпрати e-mail към получателя на съобщението от типа „Тайна бележка“ от посочения от вас e-mail на подател.

2. Уебсайтът Telagrama.bg да изпрати e-mail към получателя на съобщението от типа „Тайна бележка“ към посочения от вас e-mail на получател.

3. Уебсайтът Telagrama.bg да съхрани в криптиран вид съобщението от вида „Тайна бележка“ в защитена база данни до прочитането му от получателя.

4. Уебсайтът Telagrama.bg да изтрие съхраненото в криптиран вид съобщението от вида „Тайна бележка“ от защитената база данни веднага след прочитането му от получателя.

5. Уебсайтът Telagrama.bg да съхрани в явен вид съобщението от вида „Допълнителна информация, ако има такава…“ в защитена база данни и да го покаже на подателя.

Използвайки услугата за изпращане на „Тайна бележка“, вие декларирате категорично и еднозначно, че не изпращате всякакви незаконни, заплашителни, клеветнически, опозоряващи доброто име, неприлични, неетични, порнографски, нецензурирани или други материали, които нарушават който и да е закон или разпоредба.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Забранено е на потребителите да публикуват или препращат до и от този „Сайт“ всякакви незаконни, заплашителни, клеветнически, опозоряващи доброто име, неприлични, неетични, порнографски, нецензурирани или други материали, които нарушават който и да е закон или разпоредба.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ТОЗИ „САЙТ“

Потребителите се съгласяват, че с ползването на която и да е от услугите, предлагани от този „Сайт“, те се считат за запознати и приели Общите условия за ползване.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Материалите, налични на този сайт трябва да се приемат във вида, в който са, без каквито и да е допълнителни гаранции от какъвто и да е вид, явен или скрит. Съществува възможност материалите на този „Сайт“ да бъдат неточни, непълни или остарели.

ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Собствениците на сайта, техните изпълнители и всички свързани с тях трети страни, споменати в този „Сайт“, по никакъв начин не носят отговорност за каквито и да е щети – възникнали при ползване или невъзможност за ползване; или като резултат от ползване на този сайт; поради ползване на други уебсайтове, свързани чрез линк с този сайт; или заради информация и материали, поместени на някой или всички такива сайтове, без оглед дали щетите се базират на договор, гаранция, правонарушение, позволяващо предявяване на иск или каквато и да е друга законова практика и независимо дали е имало предупреждение за възможни подобни щети.

Собствениците на този „Сайт“ не носят отговорност за наличие на съддържание с всякакви незаконни, заплашителни, клеветнически, опозоряващи доброто име, неприлични, неетични, порнографски, нецензурирани или други материали, които нарушават който и да е закон или разпоредба елементи в съобщение от типа „тайна бележка“, изпратено от потребител. Отговорността за съдържанието на съобщението е изцяло на потребителя.

ДЕЙСТВАЩИ ЗАКОНИ

Този „Сайт“ се администрира според законите в Република България. Не се разрешава каквото и да е ползване или изнасяне на материали от този „Сайт“, което би нарушило българските и международните закони и разпоредби. Настоящите „Общи условия“ и правни положения се налагат от и тълкуват съобразно законите на Република България, без оглед на каквито и да е противоречия в тълкуване на законите.

По всички неуредени от настоящите „Общи условия“ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Собствениците на този „Сайт“ имат право по всяко време да променят и ревизират настоящите „Общи условия“ и правни положения, като актуализират този текст.

Препоръчително е периодично да посещавате тази страница, за да разглеждате актуалните към момента „Общи условия“ и правни положения, защото те са задължителни за информираността Ви.

Възможно е някои тълкувания по настоящите „Общи положения“ и правни положения да се заменят с други указани правни забележки или положения, поставени на определени страници или графи на този „Сайт“.

Забележка.

Всички посетители на този „Сайт“ трябва да прочетат следните положения и да се съобразяват с тях, както и с всички действащи закони:

  • Имате право да се свързвате с, но не и да възпроизвеждате дословно, съдържанието на този „Сайт“.
  • Нямате право да добавяте браузъри или каквито и да било рамки (фреймове) около съдържанието на сайта.
  • Нямате право да интерпретирате или обсъждате връзките си с този „Сайт“.
  • Нямате право да давате невярна информация относно продуктите или услугите, предлагани на този „Сайт“.
  • Нямате право да ползвате логото или други запазени марки, които са собственост на собствениците на този „Сайт“, без изрично разрешение.
  • Не може да се помества съдържание, което би могло да бъде считано за незаконно, неприлично или обидно.

Телеграма.бг, проект на АБИКОМ ООД. Всички права запазени!